Prava intelektualne svojine


Pojam „web sajt“ u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve web strane na web adresi www.djerdaptravel.rs kao i na strani www.irongatetravel.com (daljemtekstu: web sajt).
Celokupan sadržaj web sajta bez obzira na formu izražavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, crteže, animacije, video i audio prezentacije, intelektualno je vlasništvo Turističke agencije „Đerdap travel“ , kao nosioca  prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.

Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugom web sajtu.

Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u web sajt. Znak i logotip TA „Đerdap travel“ (u punomobliku) zaštićeni su pravnim aktima.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik veb sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, tj. nekomercijalna potreba. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja web sajta (kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom sa korisnikom (odnosi se na agente).

Ograničenje upotrebe informacija i materijala


Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na web sajtu, korisnik ili posetilac veb sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pričemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.djerdaptravel.rs i www.irongatetravel.com ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.
TA „Đerdap travel“ ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) web sajtova.

Ograničenje odgovornosti


TA „Đerdap travel“ se trudi da su podaci na veb sajtu pravilni i ažurni, tako da TA „Đerdap travel“, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi veb sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usledu potrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Fotografije sadržane na ovom sajtu predstavljaju slučajni uzorak kojim se na reprezentativan način putnici informišu o pojedinim smeštajnim objektima i njihovim sadržajima.

TA „Đerdap travel“ omogućava samo pristup sadržaju web sajta, tako da ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ilii zgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usled ometanja rada web sajta.
TA „Đerdap travel“ ima pravo da bez prethodnog obaveštenja promeni web sajt.

Generalno


Za moguće sporove oko upotrebe web sajta nadležni su zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešavaće stvarno nadležni sud u Zaječaru.
Za upotrebu web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.